Garancije i reklamacije

Poštovani kupci,

Ukoliko postoji problem sa kupljenim uređajem iz Zukve komerc marketa, tu smo da Vam pomognemo.
U nastavku možete pronaći važne informacije o procedurama kada je u pitanju garancija, reklamacija i pojedinosti o pravima prilikom online kupovine.

Garancija

Garancija na kupljeni proizvod se dostavlja u vidu propratne dokumentacije. Za uređaje za koje proizvođač ne nudi posebne pogodnosti firma Zukve komerc d.o.o. nije dužna da obezbedi garantni list.Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje kupac gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.

Procedura reklamacije

Reklamaciju na uređaje kupac prijavljuje isključivo:
Ukoliko želite da izjavite reklamaciju u vezi sa bilo kojim proizvodom koji ste kupili putem našeg sajta, pogrešno obračunatom cenom ili nekim drugim nedostatkom, pozovite nas na na broj telefona 015-556-803, pošaljite e-mail na zukvekomerc1@gmail.com, ili nas kontaktirajte preko kontakt forme koja se nalazi na početnoj strani našeg sajta. Sve što je potrebno da biste ostvarili svoje pravo na reklamaciju je dokaz o kupovini spornog proizvoda. Uz svaku pošiljku dobićete dokumentaciju koja vam može poslužiti kao dokaz o kupovini i zato je važno da je sačuvate sve do isteka perioda od dve godine koliko je prodavac odgovoran za nesaobraznost proizvoda, odnosno sve dok važi garantni period u slučaju da je proizvođač proizvoda izdao garantni list. Molimo Vas da sačuvate originalnu ambalažu.

Nakon evidentiranja zahteva za reklamaciju, u zavisnosti od vrste proizvoda, na adresu kupca se upućuje servisni tim koji proverava nastali kvar ili se proizvod šalje u ovlašćeni servis i dostavlja izveštaj o daljoj proceduri (u zavisnosti od proizvoda, za vi[e informacija kontaktirajte nas).

Napomena: Potrebno je da potrošač prema uputstvu proveri detalje važenja garancije, imajući u vidu mogućnost čuvanja ambalaže, registracija na sajtu i sl.

Naša preporuka je da ambalažu sačuvate radi obezbeđenja sigurnijeg transporta robe u ovlašćeni servis. Ovakav proces reklamacije se posebno primenjuje na sve uređaje bele tehnike i električnih kućnih aparata.

Po izjavljenoj reklamaciji pisanim ili elektronskim putem kupac će biti informisan o evidencionom broju reklamacije i na taj način se potvrdjuje prijem iste. Ukoliko proizvod kupac lično ne šalje direktno ovlašćenom serviseru, firma Zukve komerc d.o.o. reklamirani uređaj dostavlja ovlašćenom servisu na detaljnu proveru saobraznosti. Ukoliko je u pitanju reklamacija bele tehnike.

Po prijemu izveštaja ovlašćenog servisa, a u roku od 8 dana od prijema reklamacije, pisanim ili elektronskm putem ćemo vam odgovoriti na izjavljenu reklamaciju.
U slučaju da se reklamacija prihvata, ista će biti rešena u periodu od 20 dana od dana podnošenja reklamacije, odnosno u periodu od 30 dana od dana podnošenja reklamacije ukoliko je u pitanju tehnička roba u skladu sa vašim zahtevom.
Uređaje za koje je prihvaćena reklamacija i koji su pristigli iz ovlašćenog servisa Zukve komerc vraća kupcu. Kupac je dužan da svoj uređaj preuzme ili omogući njegovo dostavljanje najkasnije u roku od 30 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da je roba popravljena i spremna za preuzimanje – isporuku. Nakon isteka tog perioda smatraće se da se kupac na nesumnjiv način odrekao prava svojine na uređaju, te isti prelaze u svojinu prodavca, u skladu sa Zakonom o osnovama svojinskopravnih odnosa (“Sl. list SFRJ”, br. 6/80 i 36/90, “Sl. list SRJ”, br. 29/96 i “Sl. glasnik RS”, br. 115/2005 – dr. zakon).
Ukoliko reklamacija uređaja nije prihvaćena (po osnovu fizičkog oštećenja i sl) kupac snosi troškove slanja robe na servis i troškove dijagnostike kvara prema cenovniku ovlašćenog servisa.

U slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica kupac gubi pravo na reklamaciju.
Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe, kupac je sam odgovoran za slanje robe na servis i snosi troškove slanja, primanja robe i popravke. Spisak servisa isporučuje se zajedno sa dokumentacijom koja ide uz robu a pojedini proizvođači daju samo podatke o centralnom ovlašćenom servisu koji kupca dalje preusmerava na njemu najbliži ovlašćeni servis.
Za dodatne informacije o ovlašćenim servisima na raspolaganju je reklamacioni centar.

Prema Zakonu о zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 i 6/2016 – dr. zakon), u daljem tekstu: Zakon, kupovina preko naše prodajne internet stranice zukvekomerc.co.rs se smatra kupovinom na daljinu.
U slučaju prodaje na daljinu prodavac je dužan da u pisanoj formi, na mail koji je ostavljen prilikom kupovine, kupcu dostavi:
– obrazac za odustanak
– obaveštenje o prodavcu, pravu potrošača na odustanak od ugovora i dužnosti prodavca i kupca u slučaju realizacije prava na odustanak
– primerak ugovora o prodaji potpisanog od strane prodavca.

U slučaju kupovine na daljinu prodavac nije dužan da kupcu izda fiskalni račun, a u skladu sa članom 2. stav 1. tačka 1) Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Službeni glasnik RS“, br. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12, 59/13, 100/14), već sva prava potrošač može ostvariti na osnovu ugovora o prodaji na daljinu.
Zakon omogućuje online kupcima mogućnost da u roku od 14 dana prijave odustanak od kupovine na daljinu za fizička lica koji su uređaj obezbedili radi namirenja individualnih potreba. Prilikom odustanka kupac može, ali nije u obavezi da navede razloge zbog kojih odustaje. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana dostave prodavcu.
Izjava o odustanku mora biti svojeručno potpisana.
Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti.Troškove povraćaja robe kao i organizaciju transporta iste u slučaju odustanka snosi kupac.
Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.
Zukve komerc d.o.o. je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.
Zakon o zaštiti potrošača isključuje pravo kupca da vrati proizvod u određenim situacijama. Imajući u vidu asortiman robe u našoj ponudi, od tih slučajeva tri mogu da budu relevantna:
– isporuka zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke;
– isporuka robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane i
– isporuka robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja.

Reklamacija na fizičko oštećenje

Ukoliko Vam uređaj koji ste poručili stigne oštećen, potrebno je u roku od 24 sata kontaktirati kurirsku službu koja je obavila isporuku i firmu na obavestiti mejlom – zukvekomerc1@gmail.com . Reklamacije na fizičko oštećenje robe nakon obavljene kupovine u maloprodaji ne podležu reklamaciji u garantnom roku. Naši kupci imaju mogućnost da pre obavljanja kupovine u maloprodaji pogledaju uređaj pre realizacije kupovine. U cilju ažurnog i pravovremenog regulisanja reklamacionog postupka, potrebno je ispoštovati navedene zakonske okvire.